Revision

Revision är vår kärnverksamhet. Vi utför revision i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi följer ISA. International Standards on Auditing. Vi har mångårig erfarenhet av revision av både AB, stiftelser samt olika föreningar.

En aktiv revision innebär att vi följer upp och granskar företagets:

  • löpande redovisning
  • bokslut
  • årsredovisning
  • förvaltning
Vill du veta mer vad vi kan göra för dig, kontakta oss!